fbpx
+1-800-123-45-67
English
0,00 / ilość 0

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

Polski Sad – Polskie soki z serca natury

Regulamin Sklepu Internetowego polskisad.pl

§ 1. Definicje

1. Terminom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 
 1. Polski Sad – „Polski Sad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Feliksa Konecznego 4/12U, 31-216 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000788246, NIP 5213867263, REGON 383464116, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł; 

 2. Centrum Obsługi Klienta – centrum obsługi Klienta, umożliwiające Klientom kontakt z  Polski Sad jak również złożenie reklamacji dotyczących Zamówień dostępne za pomocą następujących kanałów kontaktu: e-mail: biuro@polskisad.pl, bezpośredni nr tel. 793 105 099 lub 731 610 730 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00;

 3. Dostawca usług płatniczych – Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 zł, wpłaconym w całości, do której należy system płatności T-pay, realizująca obsługę Płatności dokonywanych w Sklepie Internetowym;

 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym zawiera umowy na odległość dotyczące Produktów; 

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca  zakupów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny); 

 6. Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta,  za pomocą którego Klient składa Zamówienia lub korzysta z innych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego;

 7. Kupony Rabatowe – kupony rabatowe, dla stałych klientów, uprawniające do otrzymania określonych rabatów na produkty dostępne w Sklepie Internetowym; 

 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych  przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: rodzaj i liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności; 

 9. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie,  wynagrodzenia należnego Polski Sad, stanowiącego sumę cen poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy (jeśli dotyczy), pomniejszonych o ewentualne rabaty lub zniżki; 

 10. Produkt – towar oferowany przez Polski Sad w Sklepie Internetowym lub będący  przedmiotem umowy pomiędzy Polski Sad a Klientem zawartej na odległość w ramach Sklepu Internetowego; 

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;  

 12. Sklep Internetowy – serwis zakupowy,  w którym swoje Produkty oferuje Polski Sad, umożliwiający Klientom zawieranie na odległość z Polski Sad umów dotyczących Produktów dostępny pod adresem www.polskisad.pl; 

 13. Strona Produktowa – strona, na której przedstawione są  informacje na temat Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym; 

 14. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym  Klient. 

 15. Ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 16. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta w Polski Sad za pomocą Sklepu  Internetowego, w wyniku którego pomiędzy Polski Sad a Klientem dochodzi do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Produktu. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki: 

 1. korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego; 

 2. świadczenia przez Polski Sad na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną, w tym usługi Sklepu Internetowego; 

 3. zawierania na odległość umów dotyczących Produktów pomiędzy Polski Sad a Klientami w ramach Sklepu Internetowego. 

2. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy. 

 

§ 3. Sklep Internetowy

 

1. Polski Sad jest usługodawcą świadczącym Klientom drogą elektroniczną usługę Sklepu Internetowego.

2. Usługa Sklepu Internetowego obejmuje: 

 1. umożliwienie Klientowi rejestracji (założenie Konta) w celu korzystania ze Sklepu Internetowego; 

 2. umożliwienie Klientowi składania Zamówień w Sklepie Internetowym; 

 3. umożliwienie Klientowi tworzenia listy zakupów w Sklepie Internetowym; 

 4. umożliwienie Klientowi korzystania z kodów rabatowych w Sklepie Internetowym; 

 5. prowadzenie Konta i umożliwienie Klientowi korzystania z funkcjonalności Konta, takich jak: 

a) wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych dotyczących Klienta, w tym adresów dostawy; 

b) przeglądanie historii Zamówień; 

c) śledzenie statusu realizacji Zamówień; 

d) korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Klientom w ramach Konta. 

3. Korzystanie przez Klienta z usług i funkcjonalności wskazanych w ust. 2 pkt 3-5 powyżej, jest możliwe po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu. 

4. Z tytułu świadczenia usługi Sklepu Internetowego Polski Sad nie pobiera od Klientów opłat.  

 

§ 4. Rejestracja i Konto 

 

1. W celu rejestracji (założenia Konta umożliwiającego korzystanie ze Sklepu Internetowego) Klient powinien wypełnić online formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, że Klient ma ukończone 18 lat poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok treści oświadczenia podczas procesu rejestracji. 

2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Polski Sad, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła wiadomość zawierającą specjalny link aktywacyjny. Skorzystanie z tego linku, oznacza potwierdzenie dokonania rejestracji i skutkuje aktywacją Konta. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony. 

3. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Polski Sad umowy o świadczenie usługi Sklepu Internetowego, o której mowa w § 3 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie przez Klienta za pomocą ustawień Konta. 

5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła przypisanych do Konta. 

6. Po zarejestrowaniu Konta Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta. 

7. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego Konta w Sklepie Internetowym i nie udostępniać go osobom trzecim za wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu Klienta czynności związanych z korzystaniem z Konta, w tym składaniem Zamówień. Polski Sad informuje, że za wyjątkiem wprowadzenia hasła w odpowiednie pole formularza logowania do Konta, nie żąda podawania przez Klienta hasła dostępu do Konta. 

8. Konto utworzone w wyniku rejestracji jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. 

9. W celu usunięcia Konta z Sklepu Internetowego Klient powinien skontaktować się z Polski Sad pisząc wiadomość do Centrum Obsługi Klienta na adres e-mail: biuro@polskisad.pl. Polski Sad ma prawo weryfikacji tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, w celu ustalenia, czy osoba ta jest uprawniona do złożenia dyspozycji usunięcia Konta. Klient może także usunąć Konto korzystając z opcji dostępnej po zalogowaniu do Konta. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich. 

10.Polski Sad zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta: 

a) które nie zostało aktywowane zgodnie z ust. 2 w ciągu 1 miesiąca od daty rejestracji, 

b) do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji. 

11.Polski Sad zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. 

 

§ 5. Informacje o Produktach 

 

1. Strony Produktowe zawierają zdjęcia, opisy, treść i warunki gwarancji udzielanej na dany Produkt (w przypadku, gdy Produkt ten jest objęty gwarancją), a w przypadku wybranych Produktów, także skład Produktu. Zdjęcia Produktów służą ich prezentacji. 

2. Strony Produktowe w Sklepie Internetowym oraz informacje o cenie i dostępności Produktu nie stanowią oferty Polski Sad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 

3. Polski Sad zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian. 

4. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty oraz posiadają gwarancję producenta (w przypadku Produktów, które są nią objęte). 

5. Polski Sad nie świadczy usług posprzedażnych. 

6. Polski Sad nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie ich realizacji. 

7. Polski Sad nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych z tytułu świadczenia usług opisanych w § 3 ust. 2 Regulaminu i realizacji umów sprzedaży. 

8. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym: 

 1. zawierają podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych; 

 2. nie zawierają kosztów dostawy (tj. opłat za transport, dostarczenie, usługi kurierskie). 

   

§ 6. Składanie Zamówień 

 

1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zamówienia mogą składać Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu i posiadają aktywne Konto oraz klienci niezarejestrowani. 

3. W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Konta (jeżeli Klient posiada Konto);

 2. wybrać sposób dostawy; 

 3. wybrać Produkt i jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 

 4. po skompletowaniu w Koszyku wszystkich Produktów i ewentualnym wprowadzeniu kodu rabatowego, kliknąć przycisk „Zamawiam” w celu przejścia do formularza zamówienia; 

 5. podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeżeli dane te nie zostały dotychczas podane lub różnią się od danych podanych wcześniej w związku z prowadzeniem Konta; 

 6. zaznaczyć, czy Polski Sad ma wystawić fakturę oraz podać dane rozliczeniowe (dane do rachunku/faktury); 

 7. wybrać sposób Płatności; 

 8. potwierdzić wybrane Produkty, sposób dostawy oraz sposób Płatności, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) w celu potwierdzenia woli złożenia Zamówienia i potwierdzenia, że Klient wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty; 

 9. opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów Płatności. 

4. Możliwość złożenia Zamówienia może być uzależniona od minimalnej wartości Zamówienia określonej przez Polski Sad, tj. minimalnej wartość brutto Produktów po uwzględnieniu wszystkich naliczonych rabatów, z których Klient korzysta. Do minimalnej wartości Zamówienia nie są wliczane koszty dostawy. Informacja o minimalnej wartości Zamówienia jest widoczna podczas kompletowania Zamówienia, a jej wysokość może się różnić w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. 

5. Zamówienie niektórych lub wszystkich Produktów może być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym Produktów, które Klient może zakupić składając Zamówienie. W takim przypadku, gdy podczas kompletowania Zamówienia ilość wybranych przez Klienta Produktów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit, Klient zostanie poinformowany o maksymalnym dopuszczalnym limicie. 

6. Prawidłowe zakończenie procesu składania Zamówienia jest potwierdzane stosownym komunikatem wyświetlanym w Sklepie Internetowym. 

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Polski Sad oferty zawarcia umowy sprzedaży danego Produktu (Produktów), zgodnie z informacjami dostępnymi na Stronie Produktowej danego Produktu (Produktów) i zgodnie z treścią Zamówienia. 

8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Polski Sad Zamówienia. Niezwłoczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Polski Sad oznacza, że Klient jest związany złożoną Polski Sad ofertą, o której mowa powyżej, przez okres wskazany w § 7 Regulaminu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza jeszcze zawarcia umowy przez Klienta z Polski Sad. 

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Polski Sad przyjęcia Zamówienia do realizacji. Polski Sad informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta oraz/lub wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.   

 

§ 7. Potwierdzenie przyjęcia i anulowanie Zamówień 

 

1. W terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji). 

2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Polski Sad o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Polski Sad do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4-5 poniżej. 

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonywane w terminie 2 dni od chwili potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Polski Sad zgodnie z § 6 ust. 9 Regulaminu. W przypadku stwierdzenia niedostępności Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem Klienta, Polski Sad niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Klienta o częściowej niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią lub o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości. 

4. W przypadku, w którym Polski Sad nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości, Zamówienie jest anulowane, a oferta złożona przez Klienta, o której mowa w § 6 Regulaminu, przestaje go wiązać. Ponadto w przypadku Klienta będącego Konsumentem, oferta przestaje go wiązać również w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

5. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia zgodnie z jego treścią nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: 

 1. anulowanie całości Zamówienia; 

 2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa zgodnie z jego treścią (w tym w określonym w Zamówieniu terminie); 

 3. inną zmianę treści Zamówienia, w tym zmianę terminu realizacji Zamówienia. 

6. W przypadku, gdy Klient w terminie 2 dni od daty powiadomienia o częściowej niemożności realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią nie wyrazi zgody na anulowanie Zamówienia w części zgodnie z ust. 5 powyżej lub inną zmianę treści Zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Polski Sad), Zamówienie jest anulowane w całości. 

7. W przypadku odbioru osobistego przedmiotu Zamówienia w sklepie Polski Sad, Klient jest zobowiązany do odebrania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru Zamówienia. W przypadku nieodebrania przedmiotu Zamówienia w powyższym terminie, zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane. O anulowaniu Zamówienia z tej przyczyny Klient jest powiadamiany na adres poczty elektronicznej. 

8. Klient może anulować Zamówienie w każdej chwili do momentu odebrania Produktów. Jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji, Klient może anulować Zamówienie logując się do Konta. Jeśli Zamówienie zostało przekazane do realizacji, Klient może anulować Zamówienie dzwoniąc na numery Centrum Obsługi Klienta wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za Zamówienie, Polski Sad niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę nadpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w §8 Regulaminu. 

9. Zamówienie jest anulowane także w przypadku wskazanym w §10 Regulaminu. 

10. W przypadku anulowania Zamówienia zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, jeżeli Klient dokonał Płatności, wpłacone przez niego środki są zwracane na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu. W przypadku częściowego anulowania Zamówienia, środki są zwracane w części, w jakiej Zamówienie zostało anulowane. 

11. Polski Sad może oferować klientom rabaty na zakup Produktów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Produkty, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Polski Sad udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. 

12. Kody rabatowe, o których mowa powyżej, posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z rabatu. Kody rabatowe mogą również posiadać inne ograniczenia, zgodnie z informacjami udostępnionymi Klientowi wraz z kodem rabatowym. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, upusty uzyskane po wprowadzeniu kodu lub kodów rabatowych nie sumują się, a kody rabatowe nie mogą być wykorzystane przy dokonywaniu Płatności w odniesieniu do Produktów oferowanych w sprzedaży promocyjnej i w ramach ofert specjalnych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

   

§ 8. Płatności 

 

1. Polski Sad umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Produkty nabyte w Sklepie Internetowym następującymi metodami: 

a) za pośrednictwem systemu płatności internetowych, obsługującego przelewy internetowe oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi – w przypadku, każdej umowy sprzedaży, 

b) kartą płatniczą, gotówką przy odbiorze Zamówienia – w przypadku, każdej umowy sprzedaży. 

2. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia. 

3. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez Dostawcę usług płatniczych. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Polski Sad jest możliwe z chwilą otrzymania przez niego od Dostawcy usług płatniczych potwierdzenia poprawnego wykonania Płatności. 

4. W przypadku, gdy Klient wybrał jeden ze sposobów przedpłaty za Zamówienie, płatność powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przy odbiorze Zamówienia, płatność powinna być dokonana w momencie odbioru. 

5. W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedawca potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta adres e-mail. 

6. W przypadku anulowania Zamówienia lub części Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, zwrot Płatności dokonanej przez Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty anulowania Zamówienia lub części Zamówienia. W przypadku częściowego anulowania Zamówienia, zwrotowi podlega odpowiednia część ceny. 

7. Zwrot Płatności jest dokonywany przez Polski Sad przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania Płatności. 

 

§ 9. Dostawa 

 

1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na teren gmin/powiatów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego. 

2. W zależności od opcji wybranej przez Klienta realizacja dostawy Zamówienia jest możliwa: 

a) za pośrednictwem dostawców Sklepu Internetowego; 

b) poprzez odbiór osobisty w lokalizacjach wskazanych na stronie Sklepu Internetowego. 

3. Dostawa Zamówienia przez dostawców Sklepu Internetowego jest realizowana tylko na wybranym obszarze Polski oraz zgodnie z harmonogramem dostaw. Klient przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić czy interesujący go obszar jest objęty dostawą Zamówienia przez dostawców Sklepu Internetowego oraz czy termin wskazany w harmonogramie dostaw jest dla niego odpowiedni. 

4. Dostawa Zamówienia jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5. Dostawy Zamówień za pośrednictwem dostawców Sklepu Internetowego są realizowane w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia spośród proponowanych na stronie Sklepu Internetowego.

6. Szczegółowe informacje o terminie, czasie dostawy i warunkach dostawy są dostępne w na stronie Sklepu Internetowego. 

7. Czas wysyłki Zamówienia jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Polski Sad dokłada wszelkich starań, aby wysyłka Zamówień następowała niezwłocznie, najpóźniej w czasie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku niemożliwości wysyłki Zamówienia w wyżej wymienionym czasie, Polski Sad niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. 

8. Możliwy jest również osobisty odbiór Zamówienia w wskazanych na stronie Sklepu Internetowego lokalizacjach. 

9. W przypadku Produktów podlegających odbiorowi osobistemu, skompletowane Zamówienie będzie gotowe do odbioru osobistego w terminie i od określonej godziny wybranych przez Klienta podczas składania Zamówienia spośród dostępnych terminów i godzin odbioru. 

10. Koszt dostawy Produktu w całości pokrywa Klient. 

11. Koszt dostawy Produktów zależy od wybranego sposobu dostawy, wartości brutto Zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu naliczonych rabatów) oraz od terminu i przedziału czasowego dostawy. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia oraz w jego podsumowaniu. 

12. Własność Produktów przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od przewoźnika. 

13. Klient odbierając Zamówienie od dostawcy Sklepu Internetowego, powinien sprawdzić stan Produktów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować ich odbiór w obecności, odpowiednio, dostawcy Sklepu Internetowego lub osoby wydającej Zamówienie, z jednoczesną adnotacją, że Zamówienie zostało dostarczone w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności dostawcy Sklepu Internetowego sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać dostawca), zawierający opis uszkodzenia. 

14. Dokument sprzedaży, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT, jest dostarczany Klientowi wraz z Zamówieniem lub przesyłany pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku produktów objętych gwarancją Polski Sad wydaje Klientowi wraz z Produktem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta. 

15. Klient składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym. 

16. Klient składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że odbierze Zamówienie w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia punkcie odbioru w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

17. Dostawa Zamówienia jest realizowana w wybranym przez Klienta terminie i przedziale czasowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy Zamówienia. 

18. W przypadku: 

a) niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy; 

b) nieodebrania przez Klienta Zamówienia w punkcie odbioru w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia,  

Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu. 

 

§ 10. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Polski Sad oraz z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest: 

 1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy; 

 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy; 

 3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

 4. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy. 

2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Polski Sad o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną do Polski Sad). Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy powinny być kierowane na następujący adres: Polski Sad Sp. z o.o. (Sklep Internetowy) ul. Feliksa Konecznego 4/12U, 31-216 Kraków adres e-mail: biuro@polskisad.pl 

3. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (wzór dostępny jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1, wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów także poprzez odmowę przyjęcia części lub całości Zamówienia podczas odbioru dostawy oraz wypełnienie i podpisanie udostępnionego przez dostawcę Sklepu Internetowego formularza zwrotu Produktów. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Polski Sad zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego Płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Polski Sad. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, zwrot Płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Polski Sad oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Polski Sad jest zobowiązany dokonać zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania Płatności. 

7. Polski Sad może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu Płatności nie przysługuje Polski Sad w przypadku, gdy Konsument zwraca Produkt przez dostawcę Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami ust. 9 lit. a) poniżej. 

8. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt Polski Sad lub – w przypadku, gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Polski Sad do odbioru Produktu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Polski Sad o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

9. Konsument może zwrócić Produkt, co do którego odstąpił od umowy, w następujący sposób:: 

a) w przypadku, gdy Produkt został dostarczony przez dostawcę Sklepu Internetowego – zamówić odbiór zwracanego Produktu przez dostawcę Sklepu Internetowego dzwoniąc na numer Centrum Obsługi Klienta wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 Regulaminu; 

c) w przypadku, gdy Produkt został odebrany osobiście dostarczyć Produkt  lokalizacji wskazanej na stronie Sklepu Internetowego;  

10. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (np. koszt odesłania Produktu do Polski Sad). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu w przypadku, w którym Konsument zamówił odbiór zwracanego Produktu przez dostawcę Sklepu Internetowego i zwraca Produkt w ten sposób. 

11. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

13. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy; 

 9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług. 

14. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 10 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem. 

   

§ 11. Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące Produktów można składać za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub pisemnie albo mailowo na adres Polski Sad Sp. z o.o. (Sklep Internetowy) ul. Feliksa Konecznego 4/12U, 31-216 Kraków, adres e-mail: biuro@polskisad.pl 

2. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady (z uwzględnieniem § 12 ust. 5 Regulaminu). 

3. Aby Reklamacja dotycząca wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów mogła zostać rozpatrzona możliwie szybko powinna zawierać: 

a) dane Klienta, 

b) numer Zamówienia, 

c) opis wady Produktu, 

d) wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji, 

e) wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki). 

4. Składając reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych zakupionego Produktu, Klient może skorzystać z formularza reklamacji, którego wzór jest dołączony do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. O ile krótszy czas udzielania odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 

6. Odpowiedź na reklamację złożoną przez Klienta będącego Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi jest udzielana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

8. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo). 

9. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Polski Sad Sp. z o.o. (Sklep Internetowy) ul. Feliksa Konecznego 4/12U, 31-216 Kraków.

§ 12. Odpowiedzialność Polski Sad 

 

1. Polski Sad ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. 

2. Zgodnie z obowiązującym prawem, Polski Sad jest zobowiązany dostarczyć Produkty bez wad. Polski Sad odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym jego § 10 i 11, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego. 

3. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Polski Sad, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków zamieszczone są w opisie Produktu. W przypadku Produktów objętych gwarancją Polski Sad wydaje Klientowi wraz z Produktem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym. 

4. W przypadku Produktu objętego gwarancją, Klient może reklamować Produkt posiadający wady: 

 1. korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt zgodnie z treścią gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym, a Polski Sad (o ile sam nie jest gwarantem) może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; 

 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Polski Sad z tytułu rękojmi – w takim przypadku Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi stosownie do postanowień § 11 Regulaminu. 

5. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Polski Sad z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu og

Pliki do pobrania

Nasza firma to 100% polskiego kapitału i, co najważniejsze, 100% polskich dostawców.

Adres

POLSKI SAD Sp. z o.o.
31-216 Kraków,
ul. Feliksa Konecznego 4/12U
NIP: 5213867263

Numer konta Santander:
31 1090 2053 0000 0001 4261 9435

Sklep czynny:
pon - pt: 8 - 16

Telefon

793 105 099 - Tomasz Kostrzewski
731 610 730 - Dariusz Chlebda

Możliwość składania zamówień telefonicznych w godzinach pracy sklepu stacjonarnego.

Email

biuro@polskisad.pl

X